Shape file ลุ่มน้ำปากพนัง

ดาวน์โหลดแผนที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ
ดาวน์โหลด Shape file ลุ่มน้ำปากพนัง
1.Admin ข้อมูลขอบเขตการปกครอง
2.Places ข้อมูลพื้นที่/วัด/โรงพยาบาล/โรงเรียน/โรงงาน
3.Road ข้อมูลเส้นถนน/ถนนสายหลัก/ถนนซอย/ถนนรถไฟ
4.Water ข้อมูลเส้นน้ำ