Map Maker

แผนที่ภายในโครงการฯ

loading map - please wait...

อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ: 8.315435, 100.200999
พระตำหนักประทับแรม: 8.312908, 100.201900
แปลงทดสอบสาธิต: 8.322972, 100.198596
ศูนย์บริการร่วม: 8.318885, 100.201149
ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ: 8.318300, 100.205000
marker icon
icon-car.png
อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ


ประตูระบายน้ำอุทกวิภาช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
marker icon
icon-car.png
พระตำหนักประทับแรม
พระตำหนักประทับแรม


ประตูระบายน้ำอุทกวิภาช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
marker icon
icon-car.png
แปลงทดสอบสาธิต
แปลงทดสอบสาธิต


ประตูระบายน้ำอุทกวิภาช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
marker icon
icon-car.png
ศูนย์บริการร่วม

ประตูระบายน้ำอุทกวิภาช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
marker icon
icon-car.png
ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ

ประตูระบายน้ำอุทกวิภาช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประเทศไทย