Get Adobe Flash player

เว็บไซต์ภายใน สชป.15

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

เล่มเอกสารโครงการ

เล่มเอกสารโครงการ๒๕๖๐

แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ2560-2564

ผลประเมิน_สศก-8_2560

เล่มดัชนีความผาสุข ปี 60

  

เล่มอุทกวิภาชประสิทธิคืนความสมบูรณ์สู่...ปากพนัง

เล่มพลิกฟื้นคืนสู่แผ่นดินทอง

     

เล่มการบริหารดำเนินงานโครงการ-กรกฎาคม2559 มีภาคผนวก

เล่มผลสัมฤทธิ์องค์ความรู้สู่การขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

เล่ม ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนา ลุ่มน้ำปากพนัง ลว.2557/01/29

     

รายงานการประเมินผลโครงการฯ(เล่มหลัก)

รายงานการประเมินผลโครงการฯ(บทสรุปสำหรับผู้บริหาร)

เล่มการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของครัวเรือนเกษตร ปี๒๕๕๘/๒๕๕๙

เล่มดัชนีผาสุขของเกษตรกร ปี๒๕๕๙

..............................................................................................

เล่มรายชื่อพื้นที่/หมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนา ลว.2557/01/29

เล่มคำชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

เล่มรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา_53_05

เล่ม1มาตรฐานการคำนวณออกแบบระบบส่งน้ำและระบายน้ำ

เล่ม2คู่มือการใช้แบบมาตรฐานระบบส่งน้ำและระบายน้ำ

ความเป็นมาของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

แนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปากพนัง

การบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

การพัฒนาการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เล่มโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่กพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ_53_04

.......................................................................................................

รวมเอกสาร

โครงการแปลชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ปี๒๕๕๙ 

บรรยายคณะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ๔ มี.ค ๕๙.pptx

บรรยาย กปร. โรงสีป่าระกำ ๓ มี.ค.๕๙.pptx

คู่มือมาตราฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน.pdf ลว.๓๐/๑๑/๒๕๕๘

พระราชดำริกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ลว.๒๔/๐๙/๒๕๕๘

แผนที่๑:๑๐๐๐๐๐ แสดง อำเถอ ตำบล หมมู่บ้าน ถนน ฯ ไฟล์ขนาด ๓๓ MB

การประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาอาชีพลว.๒๕๕๗/๐๑/๐๘

๘ พื้นที่บูรณาการ ลว.๒๕๕๖/๑๑/๐๔

๖๐ พื้นที่โครงการหมู่บ้านนำร่อง ลว.๒๕๕๖/๑๑/๐๔

พื้นที่จัดทำโซนนิ่ง ลว.๒๕๕๖/๑๑/๐๔

เล่มเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง นกแอ่น ความลับที่ต้องเปิด

ข้อมูลแนวเขตการปกครองท้องที่ จากกรมการปกครอง ปี๒๕๕๕

ข้อมูลการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

คู่มือการใช้งานโปรแกรม EASY_IRR

คู่มือแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

การคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางอุทกวิทยา

การบริหารบูรณาการดำเนินงานโครงการ_๕๓-๐๔-๐๒

การบริหารบูรณาการดำเนินงานโครงการ_๕๓-๐๘-๓๐_V๑

การบริหารการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง_๕๒-๐๗-๓๐

การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตภาคใต้

การพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศน์ป่าพรุ

การวิเคราะห์ปริมาณน้ำต้นทุน

โครงการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ป่าจาก

ระเบียบกรมชลฯว่าด้วยการถ่ายโอนภาระกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชทานความช่วยเหลือการสืบค้นข้อมูลของโครงการฯ ต่างๆ

รายงานสรุปในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯไปทรงปฏิบัติพระราชทานกรณียกิจ ในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

.......................................................................................................

วีดีทัศน์


วีดีทัศน์โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ๒๕๖๐(ภาษาไทย)

วีดีทัศน์โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ๒๕๖๐(ENG)

สื่อสร้างสรรค์ ปลูกฝังความพอเพียง เรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนัง

เทปสกู๊ปช่องspingnews ผอ.ชูชาติ รักจิตร

วีดีทัศน์โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ๒๕๕๙(ภาษาไทย)

วีดีทัศน์โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ๒๕๕๙(ENG)

พระราชดำริลุ่มน้ำปากพนัง ปี๒๕๕๘

พระราชดำริในการสร้างประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ และพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

ลุ่มน้ำปากพนังประโยชน์สุขสู่ปวงประชาด้วยพระบารมี

สารคดีตามรอยพ่อ ททบ ๕ ความยาว ๓ นาที

ฝนหลวง

ภาพยนต์ส่วนพระองค์ เสด็จจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในหลวง ร.9"มอบที่ดินให้ชาวมุสลิมนครศรีธรรมราชสร้างมัสยิด | ข่าวช่อง 8

ปั่นบ้านพ่อสู่อ้อมกอดแม่ BIKE FOR MOM อำเภอปากพนัง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

.......................................................................................................

จุลสารศูนย์อำนวยการฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์๒๕๕๙

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม

.......................................................................................................

ข่าวประชาสัมพันธ์๒๕๕๘

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

.......................................................................................................

รวมข้อมูลอ่างเก็บน้ำ


โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานสรุปโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชฯ
รายงานความก้าวหน้าโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระาชดำริ
รายงานการศึกษาเบื้องต้น
รายงานการศึกษาเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำคลองถ้ำพระ
รายงานการศึกษาเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำคลองโคกยาง
รายงานการศึกษาเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำคลองลาไม

.......................................................................................................


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้7
เมื่อวานนี้10
สัปดาห์นี้53
เดือนนี้126
สถิติการเยี่ยมชมทั้งหมด19025

แผนงาน/งบประมาณ

สารสนเทศกรมชลประทาน

เว็บลิงค์กรมชลประทาน

-เว็บลิ้งกรมชลประทาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์ © 2011 www.pncenter.com สงวนลิขสิทธิ์ 
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ (66)075416127 โทรสาร (66)075416128
นายสัญญา ทองธุกิจ 081-6934687