Get Adobe Flash player

เว็บไซต์ภายใน สชป.15

แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ กปร.

แบบฟอร์มของบประมาณ

1.แบบฟอร์มของบประมาณ กปร. .DOC
2.แบบฟอร์มของบประมาณ กปร. .XLS
3.ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มของบ กปร.

เล่มบทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินผล

โครงการพัฒนาพืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมเอกสาร

ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ๒๕๕๙
เล่ม หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงาน กปร.
การอนุมัติงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ *นายกรัฐมนตรีได้ลงนามแล้ว*
อนุมัติงบ กปร. ๒๕๕๕ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

รายชื่อพื้นที่/หมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนา โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

(จังหวัดนครศรีธรรมราช,สงขลา,พัทลุง)จาก สนง.กปร ปี 2542

รายงานการประชุมต่างๆ

รายงานการประชุม

1.ปรึกษาหารือการจัดทำแปลงสาธิตภายในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันอังคารที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗    เวลา  ๐๙.๓๐ น.

2.สรุปรายงานการประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแปลงสาธิต


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้7
เมื่อวานนี้10
สัปดาห์นี้53
เดือนนี้126
สถิติการเยี่ยมชมทั้งหมด19025

แผนงาน/งบประมาณ

สารสนเทศกรมชลประทาน

เว็บลิงค์กรมชลประทาน

-เว็บลิ้งกรมชลประทาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์ © 2011 www.pncenter.com สงวนลิขสิทธิ์ 
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ (66)075416127 โทรสาร (66)075416128
นายสัญญา ทองธุกิจ 081-6934687