Get Adobe Flash player

เว็บไซต์ภายใน สชป.15

คู่มือประชาชน

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 4ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 ได้กำหนดให้หน่วยงานราชการที่มีการพิจารณาอนุญาตจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในทุกเรื่องของการขออนุญาตจากทางราชการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความยุ่งยากต่าง ๆ ความไม่สะดวกในการขออนุญาตจากทางราชการให้กับประชาชน  ป้องกันการทุจริต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากพระราชบัญญัติ คือ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการให้บริการภาครัฐได้ง่ายขึ้น การให้บริการภาครัฐมีมาตรฐานแน่นอน ชัดเจน และรวดเร็ว และลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่น  ทั้งนี้ หากส่วนราชการไม่ดำเนินการตามกฎหมายนี้ รัฐมีมาตรการดำเนินการเช่น

- ทางการปกครอง อาจโยกย้ายผู้รับผิดชอบออกจากตำแหน่ง

- อาจต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย

- อาจต้องโดนคดีอาญา ตาม ม.157

- อาจถูกฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้ขออนุญาต เป็นต้น
กรมชลประทาน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยมอบหมายให้รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาเป็นประธานคณะทำงาน  ต่อมาคณะทำงานได้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ตามกรอบแนวทางที่คณะทำงานย่อยกำหนด โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11 (ผชช.ชป.11) เป็นประธานคณะทำงานย่อย และผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (ผปบ.บอ.) เป็นคณะทำงานย่อยและเลขานุการ ทั้งนี้ คณะทำงานย่อยได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 33 คู่มือ โดยแบ่งหมวดหมู่การขออนุญาตไว้ 4 ประเภท ดังนี้

(1) การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน 14 คู่มือ

(2) การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ จำนวน 14 คู่มือ

(3) การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน  จำนวน 3 คู่มือ

(4) ด้านอื่น ๆ  จำนวน 2 คู่มือ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ในฐานะคณะทำงานย่อยและเลขานุการ ได้รวบรวมและดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน 33 คู่มือ ในระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนตามมติที่ประชุมคณะทำงานย่อย และได้รับการอนุมัติเผยแพร่โดยสำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน 14 คู่มือ มีดังนี้ คือ
1. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำชลประทาน
2. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ำชลประทาน

3. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อวางท่อประปาในเขตชลประทาน
4. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อฝังท่อก๊าซ และท่อน้ำมัน
5. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อระบายน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียลงทางน้ำชลประทาน
6. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อใช้น้ำชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ
7. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ในเขตชลประทาน
8. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ำ 
และถนนชลประทาน

9. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างทางเชื่อม
10. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นการชั่วคราวในเขตที่ดิน
กรมชลประทาน

11. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำต่างๆของ 
กรมชลประทาน เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

12. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อเลี้ยงปลาในกระชัง
13. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อขุดลอก
14. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ำชลประทาน

(2) การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ จำนวน 14 คู่มือ มีดังนี้ คือ
1. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำชลประทาน
2. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ำชลประทาน
3. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อวางท่อประปาในเขตชลประทาน
4. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อฝังท่อก๊าซ และท่อน้ำมัน
5. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อระบายน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียลงทางน้ำชลประทาน
6. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อใช้น้ำชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ
7. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ในเขต
ชลประทาน

8. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ำ 
และถนนชลประทาน

9. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างทางเชื่อม
10. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นการชั่วคราวในเขตที่ดิน
กรมชลประทาน

11. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำต่างๆของ 
กรมชลประทาน เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

12. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อเลี้ยงปลาในกระชัง
13. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อขุดลอก
14. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ำชลประทาน

(3) การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน  จำนวน 3 คู่มือ มีดังนี้ คือ
1. การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อที่อยู่อาศัย
2. การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
3. การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อประโยชน์อย่างอื่น

(4) ด้านอื่น ๆ  จำนวน 2 คู่มือ
1. การขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน
2. การขออนุญาตใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือในการเพาะปลูกและการอื่น

ในการนี้ ขอให้สำนักงานชลประทาน /โครงการชลประทาน(จังหวัด) /โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่/โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ / สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง/โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตดังกล่าว download คู่มือสำหรับประชาชนทั้ง 33 คู่มือ นำไปศึกษาและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้ปิดบอร์ดและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อขออนุญาตต่อไป  ทั้งนี้ สามารถเข้าดูคู่มือสำหรับประชาชนดังกล่าวได้ในเว็บไซด์ www.info.go.th

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้7
เมื่อวานนี้10
สัปดาห์นี้53
เดือนนี้126
สถิติการเยี่ยมชมทั้งหมด19025

แผนงาน/งบประมาณ

สารสนเทศกรมชลประทาน

เว็บลิงค์กรมชลประทาน

-เว็บลิ้งกรมชลประทาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์ © 2011 www.pncenter.com สงวนลิขสิทธิ์ 
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ (66)075416127 โทรสาร (66)075416128
นายสัญญา ทองธุกิจ 081-6934687