Get Adobe Flash player

เว็บไซต์ภายใน สชป.15

ศูนย์อำนวยการ


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ ประสาน อำนวยการ และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  เป็นศูนย์รวบรวมและบริการข้อมูล และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา  สนองแนวพระราชดำริ และตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและมีความมุ่งมั่นในการให้บริการ มีค่านิยมร่วมในการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับทุกภาคส่วน  ภายใต้บรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง”

Mission (พันธกิจ) กรมชลประทาน

1. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

Mission (พันธกิจ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ขจัดปัญหาความยากจน
2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
3. เพิ่มผลผลิตและรายได้จากการเกษตรและการท่องเที่ยว
4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
5. การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

Strategy

1) พัฒนาการบูรณาการ ประสาน อำนวยการ และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
2) ผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ รูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และเครือข่ายหมู่บ้านรอบศูนย์
3) ยกระดับการให้บริการให้เป็นสากล ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และปลูกฝังค่านิยม “หัวใจบริการ (Service Mind)”

KPI & Targets

KPI 1)  = ร้อยละ  90 ของโครงการบูรณาการที่สำคัญ สำเร็จตามแผนที่กำหนด
KPI 2)  =  จำนวนคณะเดินทางมาศึกษา เรียนรู้ ดูงาน  เพิ่มขึ้นร้อยละ  60 ในปี 2557
KPI 3)  =  องค์กรได้รับมาตรฐาน ISO 9002 ในปี 2557
KPI 4)  =  ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

กลยุทธ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตาม KPI

1) ใช้องค์ความรู้แบบองค์รวมในการขับเคลื่อนและบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังทั้งด้านการพัฒนาอาชีพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2) บูรณาการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่หัวงานเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ รูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และ สร้างเครือข่ายหมู่บ้านรอบศูนย์  ประชาสัมพันธ์  ทำ MOU แลกเปลี่ยนความรู้
3) สร้างมาตรฐานระบบงาน และสร้างบรรยากาศในการทำงาน ให้คนในองค์กรภัคดี มีความพึงพอใจ
4) พัฒนา การจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) และองค์กรเรียนรู้ (LO : Learnning Organize)

โครงการตามกลยุทธ์ เพื่อกระทบ KPI

KPI 1  =>  โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
- กิจกรรมศึกษาวิจัยการพัฒนา
- กิจกรรมอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

KPI 2,KPI 3  =>  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการ และจัดตั้งศูนย์บริการร่วม(Service Link) และศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่
- กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายระบบฐานข้อมูล
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนความรู้

KPI 4   =>  โครงการพัฒนาพื้นที่หัวงานเป็นแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
กิจกรรมขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชน
- กิจกรรมพัฒนาพื้นที่หัวงานเป็นแหล่งเรียนรู้
- กิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งศูนย์อำนวยการ

คำสั่งที่ 01/2552 ลว. 08 ธ.ค. 2551 แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบและมีหน้าที่ดูแลงานที่จัดทำเอง
คำสั่งที่ 03/2552 ลว. 25 ส.ค. 2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดทำงานดำเนินการเอง
คำสั่งที่ 04/2552 ลว. 01 ต.ค. 2552 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงาน ปี 2553
คำสั่งที่ 05/2552 ลว. 05 ต.ค. 2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดทำงานดำเนินการเอง
คำสั่งที่ 03/2553 ลว. 23 ก.พ. 2553 การมอบหมายภารกิจ
คำสั่งที่ 01/2558  ลว. 13 ส.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของศูนย์อำนวยการฯ
คำสั่งที่ 02/2558 ลว. 07 ก.ค. 2558 แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริการร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำฯ

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

บันทึกการประชุมหารือ การขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำปากพนัง (7 มิถุนายน 2554)

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


การบริหารจัดการรายได้ของศูนย์

การบริหารเงินรายได้ของศูนย์อำนวยการฯ

1.คำสั่งจัดตั้งศูนย์สาขา

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของศูนย์อำนวยการฯ

3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้7
เมื่อวานนี้10
สัปดาห์นี้53
เดือนนี้126
สถิติการเยี่ยมชมทั้งหมด19025

แผนงาน/งบประมาณ

สารสนเทศกรมชลประทาน

เว็บลิงค์กรมชลประทาน

-เว็บลิ้งกรมชลประทาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์ © 2011 www.pncenter.com สงวนลิขสิทธิ์ 
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ (66)075416127 โทรสาร (66)075416128
นายสัญญา ทองธุกิจ 081-6934687