Get Adobe Flash player

เว็บไซต์ภายใน สชป.15

อนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง


รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนังปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง


วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์
ร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล คืนความสมบูรณ์ผืนป่าต้นน้ำ ฟื้นฟูที่ดินเกษตรกรรม คุ้มครองชายฝั่ง เพื่อลุ่มน้ำปากพนังยั่งยืน
เป้าหมาย
(1) อนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้ำปากพนังให้มีความสมดุลตามธรรมชาติ
(2) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและใช้แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน
(3) ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยกระบวนการและกลไกการ สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมลดปริมาณการเกิดมลพิษและมีการจัดการสิ่งแวดล้อม
(4) สนับสนุนการดำเนินงานในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของ ลุ่มน้ำปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเป็นระบบ
1. สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร พื้นที่ชุ่มน้ำและป่าพรุ
2. ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าชายเลน ป่าชายหาดและ ชายฝั่งพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้มีความอุดมสมบูรณ์
3. ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนวิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำ ในลุ่มน้ำอย่างบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน
1. ฟื้นฟูคุณภาพดิน ปรับปรุงและพัฒนา พื้นที่ดินเปรี้ยวพื้นที่ดินเค็มและพื้นที่นากุ้งร้าง
2. การวางแผนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
3. บริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล ทั้งอุปสงค์และอุปทาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้าง คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้ำ
1. ผลักดันกลไกและองค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และน้ำเสีย เพื่อถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายร่วมกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ
2. เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้ำมีการบริหาร จัดการแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
1. เสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำที่มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีการจัดการสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

คำสั่งที่ 01/2546 ลว. 04 ก.ย. 2546 แต่งตั้งคณะทำงานประสานการจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำสั่งที่ 01/2550 ลว. 18 ก.ย. 2550 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง
คำสั่งที่ 01/2553 ลว. 29 มิ.ย. 2553 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายงานการประชุมคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1_2550

รายงานการประชุมคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2_2550

รายงานการประชุมคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1_2551

รายงานการประชุมคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2_2553

รายงานการประชุมคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1_2556

รายงานการประชุมคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1_2557

รายงานการประชุมคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1_2558

รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง

รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2559
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2559
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2559

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.๒๕๕๗

ผลการดำเนินงานคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.๒๕๕๔

ผลการดำเนินงานคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.๒๕๕๓

ผลการดำเนินงานคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.๒๕๕๒


รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการปี ๒๕๕๓ แยกตามโครงการ
1. โครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศน์ป่าพรุ (โดยกรมป่าไม้)
2. โครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน (โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
3. โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (โดยกรมพัฒนาที่ดิน)
4. โครงการขุดลอกร่องน้ำ (กรมเจ้าท่า)
5. โครงการปรับปรุงและพัฒนาดินเปรี้ยว – ดินกรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ (โดยกรมพัฒนาที่ดิน)
6. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบควบคุมน้ำ (โดยกรมพัฒนาที่ดิน)
7. โครงการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง (โดยกรมชลประทาน)

ร่างแผนแม่บท


เอกสารการประชุม

เอกสารการประชุมคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เล่มประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมครังที่๑/๒๕๕๘

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริผลตรวจวัดคุณภาพน้ำกรณีเกิดเหตุการณ์ปลาลอยหัว

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

สรุปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำปากพนังกรณีเกิดเหตุการณ์ปลาลอยหัว ลว.๑๙/๐๘/๒๕๕๙

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้7
เมื่อวานนี้10
สัปดาห์นี้53
เดือนนี้126
สถิติการเยี่ยมชมทั้งหมด19025

แผนงาน/งบประมาณ

สารสนเทศกรมชลประทาน

เว็บลิงค์กรมชลประทาน

-เว็บลิ้งกรมชลประทาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์ © 2011 www.pncenter.com สงวนลิขสิทธิ์ 
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ (66)075416127 โทรสาร (66)075416128
นายสัญญา ทองธุกิจ 081-6934687