Get Adobe Flash player

เว็บไซต์ภายใน สชป.15

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
" กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579 "

พันธกิจ
1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำค่านิยม

ค่านิยม

WATER for all
Work Smart
เก่งงาน เก่งคิด
Accountability
รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking
ร่วมมือร่วมประสาน
Expertise
เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness
นำประโยชน์สู่ประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ
(Basin-based Approach)
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ
3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
4. การเสริมอำนาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering) การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารจัดการน้ำชลประทาน
(Netwoking Collaboration Participation)
5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)

วัฒนธรรมกรมชลประทาน
" เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ  ทำงานมีมาตรฐาน  บูรณาการเพื่อประชาชน " 
กรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ  ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติงานด้วยระบบงานมาตรฐานอันทันสมัย ใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง

วิสัยทัศน์ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

“เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ ประสาน อำนวยการ และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  เป็นศูนย์รวบรวมและบริการข้อมูล และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา  สนองแนวพระราชดำริ และตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและมีความมุ่งมั่นในการให้บริการ มีค่านิยมร่วมในการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับทุกภาคส่วน  ภายใต้บรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง”


Mission (พันธกิจ) กรมชลประทาน

1. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
Mission (พันธกิจ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ขจัดปัญหาความยากจน
2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
3. เพิ่มผลผลิตและรายได้จากการเกษตรและการท่องเที่ยว
4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
5. การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้7
เมื่อวานนี้10
สัปดาห์นี้53
เดือนนี้126
สถิติการเยี่ยมชมทั้งหมด19025

แผนงาน/งบประมาณ

สารสนเทศกรมชลประทาน

เว็บลิงค์กรมชลประทาน

-เว็บลิ้งกรมชลประทาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์ © 2011 www.pncenter.com สงวนลิขสิทธิ์ 
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ (66)075416127 โทรสาร (66)075416128
นายสัญญา ทองธุกิจ 081-6934687