ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

การติดต่อขอใช้บริการ กิจกรรมต่างๆภายในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

นางชยาภรณ์ เสนา (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ) โทร.๐๙๕-๘๔๕๕๘๓๘

นางเจียมจิต บุญศรี (หัวหน้าฝ่ายบริหาร) โทร.๐๘๖-๔๔๓๗๑๙๒

โทรศัพท์ภายใน ๐๗๕-๔๑๖๑๒๗

หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องพักและห้องประชุม

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอจองเข้าศึกษาดูงาน/ขอใช้ห้องประชุม

ปฏิทินการเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม
ปฏิทินการใช้ห้องพัก
เยี่ยมชมพระตำหนักประทับแรม

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

คณะผู้เข้าเยี่ยมชมในวัน เสาร์/อาทิตย์ จำเป็นจะต้องติดต่อล่วงหน้า ๒ วัน

นางสาวกชนุช เวลาดี โทร.0987284854 (ผู้บรรยาย)

นางสาววิสสุตา ริ้วทอง โทร.0880173378 (ผู้บรรยาย)

นางสาวทรงสุดา เหมริหนี โทร.0848468035 (ผู้บรรยาย)

นางสาวสุภาวรรณ คงเอียด โทร.0839688034 (ผู้บรรยาย)

เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

นางสาวรจนา ภักดี โทร.089-1965174 (ผู้บรรยาย)

นางสาวกาญจนา ลุยจันทร์ โทร.096-5932090 (ผู้บรรยาย)

เยี่ยมชมห้องโสตทัศนศึกษา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

นายชัยนันท์ กล่าวเกลี้ยง โทร.086-9415283 (ผู้ดูแลห้องโสตทัศนศึกษา)

เยี่ยมชมแปลงทดสอบสาธิต

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

นายภาณุเดช สมมาตร โทร 098-1251119 (ผู้ดูแลแปลงทดสอบสาธิต)

นางสาวรัตติยา สุขศรีนวล โทร.066-1469156 (ผู้บรรยายแปลงทดสอบสาธิต)

บ้านพักผู้เข้าฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

คุณชยาภรณ์ ขุนชำนาญ(หัวหน้าฝ่ายวิชาการ) โทร.095-8455838

ห้องประชุม ๑ ศูนย์อำนวยการฯ สามารถรับคณะได้ประมาณ ๖๐ คน
ห้องประชุม ๒ ศูนย์อำนวยการฯ สามารถรับคณะได้ประมาณ ๒๐๐ คน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม

นายชัยนันท์ กล่าวเกลี้ยง โทร.086-9415283 (ผู้ดูแลห้องประชุม)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *