โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา

พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เล่มการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

– ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เล่มประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

-ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

– คำสั่งที่ 20/2562 ลว. 22 ก.ย. 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

แผนแม่บทโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2566-2570

-พื้นที่บูรณาการ การพัฒนาพื้นที่เป้าหมายพิเศษ 8 แห่ง

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ