แปลงทดสอบสาธิต

ติดต่อเข้าศึกษาดูงานแปลงทดสอบสาธิต

  • นายภาณุเดช สมมาตร โทร 098-1251119 (ผู้ดูแลแปลงทดสอบสาธิต)
  • นางสาวรัตติยา สุขศรีนวล โทร.066-1469156 (ผู้บรรยายแปลงทดสอบสาธิต)