เอกสารโครงการ

เล่มเอกสารโครงการ

แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ2560-2564

ผลประเมิน_สศก-8_2560

เล่มดัชนีความผาสุข ปี 60

เล่มอุทกวิภาชประสิทธิคืนความสมบูรณ์สู่…ปากพนัง

เล่มพลิกฟื้นคืนสู่แผ่นดินทอง

เล่มการบริหารดำเนินงานโครงการ-กรกฎาคม2559 มีภาคผนวก

เล่มผลสัมฤทธิ์องค์ความรู้สู่การขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

เล่ม ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนา ลุ่มน้ำปากพนัง ลว.2557/01/29

เล่มการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของครัวเรือนเกษตร ปี๒๕๕๘/๒๕๕๙

เล่มดัชนีผาสุขของเกษตรกร ปี๒๕๕๙

………………………………………………………………………………….

เล่มรายชื่อพื้นที่/หมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนา ลว.2557/01/29

เล่มคำชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

เล่มรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา_53_05

เล่ม1มาตรฐานการคำนวณออกแบบระบบส่งน้ำและระบายน้ำ

เล่ม2คู่มือการใช้แบบมาตรฐานระบบส่งน้ำและระบายน้ำ

ความเป็นมาของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

แนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปากพนัง

การบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

การพัฒนาการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เล่มโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่กพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ_53_04

………………………………………………………………………………….