อนุพัฒนาอาชีพ

วิสัยทัศน์
เกษตรกรอยู่ดีมีสุข มีรายได้จากอาชีพการเกษตรอย่างมั่นคง ยั่งยืน  และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พันธกิจ
(1) เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทาน และทรัพยากรดิน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเกษตรในพื้นที่
(2) ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และตรงกับความต้องการของเกษตรกร
(3) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่บูรณาการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด
(4) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งทั้งกลุ่มด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด
(5) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ เป้าหมาย
ยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรให้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. พัฒนา ฟื้นฟู และปรับปรุงโครงสร้างดินให้เหมาะสมกับการผลิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการผลิต
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ผลิต
2. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
3. ส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการแปรรูป
1. พัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการแปรรูป
2. สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1. พัฒนาและสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
1. การจัดทำฐานข้อมูล
2. การจัดระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ
คำสั่งที่ 02/2550 ลว. 21 ก.ย. 2550 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
คำสั่งที่ 02/2551 ลว. 19 พ.ย. 2551 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามเขตพัฒนาอาชีพฯ
คำสั่งที่ 01/2558 ลว. 23 เม.ย. 2558 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
คำสั่งที่ 02/2558 ลว. 23 เม.ย. 2558 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2549
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 2_2549
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2550
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2551
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 2_2551
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 3_2551
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2553
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2554
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2555
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 2_2555
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2556
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 2_2556
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2558
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2559
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2560