คณะอนุประสานการดำเนินงาน

– เล่มการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงาน ครั้งที่๒/๒๕๖๕

– เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานฯ

– ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงาน ครั้งที่๑/๒๕๖

– คำสั่งที่ ๐๓/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบในงานด้านต่าง

รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 2/2563

-ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

1 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลัก (เจ้าภาพ : อนุกรรมการประสานการดำเนินงานฯ)
1.1 วิสัยทัศน์
มุ่งบริหารการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังสู่ดุลยภาพ
1.2 พันธกิจ
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประสานการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน ให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ มุ่งเข้าสู่การพัฒนาปกติ
2. พิจารณากำหนดหน่วยรับผิดชอบและจัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์อำนวยการฯ พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง และการดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ
3. กำหนดแนวทางดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติการจิตวิทยาต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
4. อำนวยการ ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติให้การดำเนินงานเป็น ไปตามแนวพระราชดำริและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. ให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรค ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานอย่างต่อเนื่อง
1.3 เป้าประสงค์
1. เพื่อให้เกิดแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆ 
2. สามารถจัดสรรงบประมาณของแผนงานต่างๆสนองตรงตามกรอบยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำปากพนัง
3. สามารถบูรณาการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างเป็นเอกภาพ
4. สามารถติดตามประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
1.4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารดำเนินงาน และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
1. ใช้องค์ความรู้แบบองค์รวมในการขับเคลื่อน และบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2. การใช้ศูนย์บริการร่วมเพื่อการพัฒนาฯ เป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกัน และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ประสานเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 
1. สังเคราะห์ วิเคราะห์ เพื่อการบูรณาการแผนงานโครงการเชิงพื้นที่
2. ทบทวน ปัญหา สถานการณ์ เพื่อปรับแผนการทำงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนา การจัดการความรู้  (KM : Knowledge Management) และองค์กรเรียนรู้ (LO : Learnning Organize)
1. รวบรวมองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
2. การจัดทำฐานข้อมูลกลางลุ่มน้ำปากพนัง
3. การรวมศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
4. การสร้างตัวแบบต่อยอดการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดทำรายงาน การติดตามประเมินผล และเสริมสร้างความเข้าใจ
1. การจัดระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
2. การจัดทำรายงานประจำปี
3. การประชาสัมพันธ์ โครงการ
2 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานย่อย
2.1 ยุทธศาสตร์การจัดการวัชพืชน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  (เจ้าภาพ : สนง.ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีฯ)
วิสัยทัศน์
ควบคุมปริมาณวัชพืชให้อยู่ในสภาพสมดุล ส่วนราชการและภาคประชาชนร่วมกันดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำปากพนังได้อย่างบูรณาการ
เป้าประสงค์
1. ทุกภาคส่วนร่วมมือกันกำจัดวัชพืชน้ำและควบคุม ปริมาณวัชพืชน้ำให้อยู่ในปริมาณตามสภาพที่เหมาะสม
2. ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากวัชพืชน้ำ
3. กระตุ้นให้ประชาชนในเขตลุ่มน้ำปากพนังมีความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการกำจัดวัชพืชน้ำและดูแลรักษาลำน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตามวิถีเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการความรู้ เพื่อการบริหารจัดการ
1. การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
2. การเผยแพร่ความรู้ดำนการบริหารจัดการวัชพืชน้ำ
3. การติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การกำจัดวัชพืช และการดูแลรักษา
1. การกำจัดวัชพืชน้ำ
2. การดูแลรักษาและปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การใช้ประโยชน์จากวัชพืชน้ำ
1. การนำวัชพืชน้ำมาทำปุ๋ย
2. ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์จากวัชพืชน้ำ
3. การนำวัชพืชเพื่อใช้ประโยชน์อื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างจิตสำนึก
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ โรงเรียน / องค์กรชุมชน / ประชาชน
2. การสร้างเครือข่ายฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
3. การรณรงค์สร้างความเข้าใจแก่ชุมชนให้ตระหนักถึงปัญหา
2.2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการป่าพรุ ควนเคร็งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  (เจ้าภาพ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
วิสัยทัศน์
อนุรักษ์ รักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ กลับคืนมาเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและของประเทศ
เป้าประสงค์
1. การกำหนดเขตป่าพรุที่ชัดเจนลงตัวและเป็นที่ทราบกันทั่วไป
2. การจัดการควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมป่าพรุแบบผสมผสานให้เกิดความสมดุลอย่างเป็นระบบ
4. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้เกิดความตระหนัก รู้ในความสำคัญ ของนิเวศป่าพรุต่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาทาง กายภาพ ของพื้นที่ป่าพรุ
1. การกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าพรุที่ชัดเจน
2. การศึกษาความเหมาะสมและศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาพื้นที่ป่าพรุ
3. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการแก้ปัญหา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหาร จัดการพื้นที่ป่าพรุ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดเอกภาพ
1. การควบคุมบังคับน้ำในป่าพรุที่เหมาะสม
2. การดูแลบำรุงรักษาป่าพรุและสิ่งปลูกสร้าง
3. การจัดการความเสี่ยงต่อการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าพรุ
4. การประสานการดำเนินงานพัฒนาป่าพรุให้มีประสิทธิภาพและเกิดเอกภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การฟื้นฟูความหลากหลาย ทางชีวภาพของนิเวศป่าพรุ
1. การฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำ
2. การฟื้นฟูพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของป่าพรุในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
3. การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำ
4. การฟื้นฟูสัตว์ป่า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมทุกระดับ ในการอนุรักษ์และ รักษาสิ่งแวดล้อมป่าพรุ
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นในการพัฒนาป่าพรุทุกขั้นตอน
2. การสร้างกระบวนการคนอยู่กับป่าพรุอย่างเกื้อกูลกัน
3. การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ป่าพรุ
4. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จัดทำฐานข้อมูลและสื่อสารประชาสัมพันธ์ใน
2.3 ยุทธศาตร์ข้าวครบวงจรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง (เจ้าภาพ : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช กรมการข้าว)
วิสัยทัศน์
ลดต้นทุน เพิ่มหนุนผลผลิต ประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ชาวนามั่นคง  ผลิตตรงความต้องการ
เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวอย่างครบวงจร สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม วิถีชีวิต และตลาด
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการผลิต
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. การควบคุมและรับรองคุณภาพ
3. การลดต้นทุนรายจ่าย
4. การวางแผนการผลิต (Crop Pattern)
5. การเพิ่มรายได้จากผลพลอยได้การเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม
1. การแปรรูป
2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
3. การสร้างตราสัญลักษณ์ (Branding)
4. การสร้างกระแสการบริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการธุรกิจ
1. การเข้าถึงแหล่งทุน
2. การตลาด
3. การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการบริหารจัดการ
1. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร
2. การจัดการระบบการผลิต
3. การจัดการแปรรูปผลผลิต
4. การจัดการธุรกิจ
คำสั่งคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงาน
คำสั่งที่ 01/2547 ลว. พ.ย. 2546 แต่งตั้งคณะทำงานกองอำนวยการโครงการฯ
คำสั่งที่ 01/2548 ลว. 28 ม.ค. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลการบริหารจักการน้ำโครงการฯ
คำสั่งที่ 02/2548 ลว. 21 ก.พ. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลการบริหารจักการน้ำโครงการฯ
คำสั่งที่ 03/2548 ลว. 14 มี.ค. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานกองอำนวยการโครงการฯ
คำสั่งที่ 04/2548 ลว. 12 เม.ย. 2548 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองอำนวยการโครงการฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการฯในการประสานดำเนินงานกับกองอำนวยการโครงการฯ
คำสั่งที่ 05/2548 ลว. 19 เม.ย. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาตำบลแบบมีส่วนร่วมในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คำสั่งที่ 06/2548 ลว. 19 พ.ค. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลการบริหารจักการน้ำโครงการฯ
คำสั่งที่ 07/2548 ลว. 28 มิ.ย. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจและติดตามผลการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
คำสั่งที่ 01/2549 ลว. 30 พ.ย. 2549 ปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานกองอำนวยการฯ
คำสั่งที่ 01/2550 ลว. 27 ส.ค. 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานกองอำนวยการโครงการฯ
คำสั่งที่ 116/2551 ลว. 02 พ.ค. 2551 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
คำสั่งที่ 875/2551 ลว. 15 พ.ค. 2551 แต่งตั้งคณะทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรดินโครงการฯคำสั่งที่ 03/2553 ลว. 30 ก.ค. 2553 ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานในด้านต่างๆ
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงาน
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2548
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2549
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2550
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2551
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 2/2551
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2553
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 2/2553
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 3/2553
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2554
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 2/2554
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 3/2554
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 2/2555
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 2/2556
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 2/2557
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 2/2558
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 2/2563
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงาน
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๕๑
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๒/๒๕๕๑
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๕๒
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๕๓
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๒/๒๕๕๓
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๓/๒๕๕๓
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๕๔
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๒/๒๕๕๔
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๓/๒๕๕๔
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๕๕
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๒/๒๕๕๕
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๕๖
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๒/๒๕๕๖
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๕๗
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๒/๒๕๕๗
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๕๘
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๒/๒๕๕๘
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๕๙
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๖๐