หมู่บ้านรอบศูนย์ (ตำบลหูล่อง)

  • ม.1 รับจ้างทั่วไป ต่อเรือ ปลูกมะพร้าว
  • ม.2 เกษตร ทำนา เลี้ยงปลา ผลิตขนมลา
  • ม.3 ทำนา ปาล์ม ประมงพื้นบ้าน
  • ม.4 ปลูกผัก พืชไร่ตามฤดูกาล
  • ม.5 ประมงพื้นบ้าน กุ้งแม่น้ำ ปลา
  • ม.6 เกษตร พืชผักตามฤดูกาล ประมงแบบผสมผสาน เลี้ยงกุ้งร่วมกับปลานิล
  • ม.7 ปลูกผัก ปาล์ม นาข้าว