หน้าที่รับผิดชอบ

ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารการดำเนินงาน การปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ รวมทั้งประสานการดำเนินงาน การปฏิบัติการกับคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการลุ่มน้ำ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาสังคม การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้เป็นศูนย์กลางการรวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อการจัดทำระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ที่จะให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานในทุกภาคส่วน ตลอดจนศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ แล้ว
นำไปเผยแพร่ขยายผลสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนางานแต่ละด้านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยการติดต่อ
ประสานงาน และร่วมพิจารณาวางแผนและจัดการกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหา
แบบองค์รวม มีความเป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผลงาน เร่งรัดการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการฯ กำหนด และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นใดในการดำเนินงานโครงการฯ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
10.1. กลุ่มบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารอำนวยการและประสานงานสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน การปฏิบัติการเครื่องกล รวมทั้งการเผยแพร่กิจกรรมผลงานของศูนย์
อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สู่ภายนอกองค์กร ตลอดจนปฏิบัติงานหน้าที่อื่นใด
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ
10.1.1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ งานด้านธุรการ การเงินและบัญชีการเจ้าหน้าที่
พัสดุและครุภัณฑ์ การรักษาความปลอดภัย การใช้อาคารสถานที่และการดูแลบำรุงรักษา ตลอดจนดำเนินการ
ด้านสวัสดิการ และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10.1.2) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตหรือจัดหาสื่อเพื่อเผยแพร่
ประสานการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกและท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต รวมทั้งการจัดการประชุม สัมมนา การให้บริการการเข้าชมห้องนิทรรศการภายในอาคาร
พิพิธภัณฑ์ฯ และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10.1.3) ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องกล มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการควบคุมการใช้และซ่อม
บำรุงยานพาหนะเครื่องจักรกล เครื่องมือสื่อสาร ระบบไฟฟ้า ประปา รวมทั้งเครื่องมือกลอื่นๆ และปฏิบัติงาน
อื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10.2. กลุ่มบริการวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานและงบประมาณของศูนย์
อำนวยการและประสานการพัฒนา การรวบรวม จัดเก็บข้อมูลในทุกด้าน การคิดวิเคราะห์ จัดทำระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาเครือข่ายข้อมูลในการบริหารจัดการให้
เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การจัดทำและพัฒนาแบบจำลองธรรมชาติ แบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ พัฒนา แก้ไขปัญหา และข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นตาม
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำ การจัดการทรัพยากร
การเกษตรกรรม และการส่งเสริมอาชีพภาคนอกเกษตร เช่น อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล ผลงานวิจัยด้านต่างๆ ที่ได้มีการศึกษาวิจัยไว้แล้ว และ
ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น 2 กลุ่มงาน และเพิ่มเติมกลุ่มงาน
สำหรับหน่วยงานอื่นตามความจำเป็น
10.2.1) กลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลต่างๆ
จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาเครือข่ายข้อมูลในการบริหาร
จัดการให้เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนให้คำปรึกษา ให้บริการข้อมูล และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10.2.2) กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เพื่อการติดตามสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำ ศึกษาและพัฒนาแบบจำลองการบริหาร
จัดการน้ำ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ชลประทานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ใช้น้ำ สรุปแนวทาง
การบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมเสนอเพื่อวางนโยบายในการบริหารจัดการน้ำ และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10.2.3) กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาด้านอาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานศึกษา ค้นคว้า
ทดลอง วิจัย และแสวงหาแนวทาง และวิธีการพัฒนาด้านอาชีพ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
การประกอบอาชีพของราษฎร ดำเนินการจัดวางโครงการและจัดทำแผนพัฒนาที่ครอบคลุม ทั้งด้านโครงสร้าง
พื้นฐานการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาการตลาด อาชีพ เสริมเพิ่มรายได้ โดยประสานงาน ประสาน
แผนงานระหว่างส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
10.2.4) กลุ่มงานศึกษาและฟื้นฟูระบบนิเวศ มีหน้าที่รับผิดชอบงานศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และแสวงหาแนวทาง และวิธีการสงวน คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คืนความ
อุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเป็นระบบ ดำเนินการจัดวางโครงการ และจัดทำแผน โดยการประสานงาน ประสาน
แผนงานระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
10.3. กลุ่มขยายผล มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมความรู้จากงานศึกษาพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
ในพื้นที่ โดยวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม และสาธิต การให้บริการทาง
วิชาการ เผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมทุกด้าน รับฟังความคิดเห็น ความต้องการและปัญหาต่างๆ มา
ประมวลภาพแบบองค์รวม คิดวิเคราะห์เพื่อวางแผนการพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงาน ประสานงานกับ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ฯลฯ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทุกด้าน และปฏิบัติงาน
อื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น 1 กลุ่มงานและเพิ่มเติมกลุ่มงานสำหรับ
หน่วยงานอื่นตามความจำเป็น
10.3.1) กลุ่มงานส่งเสริมการใช้น้ำชลประทาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและการ
จัดการควบคุม และดำเนินการกิจกรรมต่อเนื่องกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ถ่ายทอดหรือให้บริการข้อมูลชลประทาน
เพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักการใช้น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด บริหารการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพแวดล้อม รวมทั้งจัดทำตัวชี้วัด
ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำในเขตลุ่มน้ำ และโครงการการบริการในระดับพื้นที่ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10.3.2) กลุ่มงานส่งเสริมและขยายผลด้านการพัฒนาอาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบนำผล
การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยต่างๆ ที่ได้ผลแล้วไปใช้ประโยชน์โดยนำรูปแบบ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ดำเนินการในพื้นที่ผสมผสานวิชาการและการปฏิบัติให้เป็นแหล่งความรู้ของราษฎร เป็นแหล่งศึกษาทดลอง
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่าง
คน 3 กลุ่ม คือ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ซึ่งทำงานพัฒนาส่งเสริม และราษฎร ขยายผลโดยให้เกษตรกรเข้ารับการ
อบรมและส่งเสริมในหมู่บ้านเป้าหมายต่อไป และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
10.3.3) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีหน้าที่รับผิดชอบนำรูปแบบโครงการตาม
แผนปฏิบัติการในพื้นที่ ตามมาตรการที่กำหนด โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เสริมสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎร และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย