ศูนย์เรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้สวนส้มโอทับทิมสยาม นางอัมพร สวัสดิ์สุข

: ที่ยู่ 39 ม.15 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1. 1. การพัฒนาส้มโอทับทิมสยามคุณภาพระดับสินค้า premium

: อาหารที่ขอแนะนำ ส้มโอทับทิมสยาม

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงปลานิลในบ่อกุ้งร้าง นายไมตรี สกุณา

: ที่ยู่ 51 ม.3 ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง  จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1. การผลิตอาหารเพื่อการลดต้นทุน

: อาหารที่ขอแนะนำ ปลานิลไร้ก้างแดดเดียว ปลานิลทรงเครื่อง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงช้างซ้าย นายช่วง สิงโหพล

: ที่ยู่ 126 ซอยช้างซ้าย 27 ถนนใสม่วง -ปลายนา ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1.การแปรรูปปลาดุกร้า

: กิจกรรม 2.การทำนาปลอดสารเคมี

: อาหารที่ขอแนะนำ ปลาดุกร้า

ศูนย์เรียนรู้ผักและมะนาวไข่พันธุ์พื้นเมืองปลอดภัยจากสารพิษ นายอำนวย มาศเมฆ

: ที่ยู่ 99 ม.7 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1. การผลิตอาหารเพื่อการลดต้นทุน

: อาหารที่ขอแนะนำ แกงส้มน้ำมะนาวไข่ หมู3ชั้นกับหยวกกล้วยเถื่อน

ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานศรีปราชญ์ฟาร์ม นายศุภชัย  มีปลอด

: ที่ยู่ 50 ม.7 ต.ขนาบนากอ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1.การเลี้ยงแพะเนื้อคุณภาพ

: กิจกรรม 2.การปรับปรุงดินเค็มที่เหมาะแก่การเพาะปลูก

: อาหารที่ขอแนะนำ ปลานิลแดดเดียว

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลวังอ่าง นายนิยม คงเมฆ

: ที่ยู่ ม.1 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1.นวัตกรรมอัจฉริยะระบบให้น้ำในแปลงมังคุด

: อาหารที่ขอแนะนำ ส้มตำมังคุด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริด้านการเกษตรบ้านยางยวนนายกวีวัฒน์ หยูทอง

: ที่ยู่ 275 ม.5 ต.ดอนตรอ   อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1.การสร้างพลังเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

: อาหารที่ขอแนะนำ ข้าวหมกไก่งวง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเกาะทวด นางพวงเพ็ญ จันทร์งาม

: ที่ยู่ 45 ม.7 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1. การเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่จำกัด

: อาหารที่ขอแนะนำ ส้มโอทับทิมสยาม/ผักปลอดสารเคมี