ศูนย์อำนวยการฯ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ ประสาน อำนวยการ และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  เป็นศูนย์รวบรวมและบริการข้อมูล และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา  สนองแนวพระราชดำริ และตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและมีความมุ่งมั่นในการให้บริการ มีค่านิยมร่วมในการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับทุกภาคส่วน  ภายใต้บรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง” Mission (พันธกิจ) กรมชลประทาน 1. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ Mission (พันธกิจ) จังหวัดนครศรีธรรมราช 1. ขจัดปัญหาความยากจน
2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
3. เพิ่มผลผลิตและรายได้จากการเกษตรและการท่องเที่ยว
4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
5. การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
Strategy 1) พัฒนาการบูรณาการ ประสาน อำนวยการ และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
2) ผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ รูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และเครือข่ายหมู่บ้านรอบศูนย์
3) ยกระดับการให้บริการให้เป็นสากล ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และปลูกฝังค่านิยม “หัวใจบริการ (Service Mind)” KPI & Targets KPI 1)  = ร้อยละ  90 ของโครงการบูรณาการที่สำคัญ สำเร็จตามแผนที่กำหนด
KPI 2)  =  จำนวนคณะเดินทางมาศึกษา เรียนรู้ ดูงาน  เพิ่มขึ้นร้อยละ  60 ในปี 2557
KPI 3)  =  องค์กรได้รับมาตรฐาน ISO 9002 ในปี 2557
KPI 4)  =  ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ กลยุทธ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตาม KPI 1) ใช้องค์ความรู้แบบองค์รวมในการขับเคลื่อนและบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังทั้งด้านการพัฒนาอาชีพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2) บูรณาการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่หัวงานเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ รูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และ สร้างเครือข่ายหมู่บ้านรอบศูนย์  ประชาสัมพันธ์  ทำ MOU แลกเปลี่ยนความรู้
3) สร้างมาตรฐานระบบงาน และสร้างบรรยากาศในการทำงาน ให้คนในองค์กรภัคดี มีความพึงพอใจ
4) พัฒนา การจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) และองค์กรเรียนรู้ (LO : Learnning Organize) โครงการตามกลยุทธ์ เพื่อกระทบ KPI KPI 1  =>  โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
– กิจกรรมศึกษาวิจัยการพัฒนา
– กิจกรรมอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
– กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน KPI 2,KPI 3  =>  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการ และจัดตั้งศูนย์บริการร่วม(Service Link) และศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)
– กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
– กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่
– กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายระบบฐานข้อมูล
– กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนความรู้ KPI 4   =>  โครงการพัฒนาพื้นที่หัวงานเป็นแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
กิจกรรมขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชน
– กิจกรรมพัฒนาพื้นที่หัวงานเป็นแหล่งเรียนรู้
– กิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้
คำสั่งศูนย์อำนวยการ
คำสั่งที่ 01/2552 ลว. 08 ธ.ค. 2551 แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบและมีหน้าที่ดูแลงานที่จัดทำเอง
คำสั่งที่ 03/2552 ลว. 25 ส.ค. 2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดทำงานดำเนินการเอง
คำสั่งที่ 04/2552 ลว. 01 ต.ค. 2552 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงาน ปี 2553
คำสั่งที่ 05/2552 ลว. 05 ต.ค. 2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดทำงานดำเนินการเอง
คำสั่งที่ 03/2553 ลว. 23 ก.พ. 2553 การมอบหมายภารกิจ
คำสั่งที่ 01/2558 ลว. 13 ส.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของศูนย์อำนวยการฯ
คำสั่งที่ 02/2558 ลว. 07 ก.ค. 2558 แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริการร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำฯ
รายงานการประชุม
บันทึกการประชุมหารือ การขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำปากพนัง (7 มิถุนายน 2554)
การบริหารเงินรายได้ของศูนย์อำนวยการฯ
1.คำสั่งจัดตั้งศูนย์สาขา
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของศูนย์อำนวยการฯ
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ