ศูนย์ขยายผล

1.ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยบ้านหนองจิก นายสมจิตร์ ชุมเกตุ

: ที่ยู่ 12 ม.2   ต.นางหลง   อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม

: อาหารที่ขอแนะนำ

2.ศูนย์เรียนรู้เกษตรแปรรูปพริกบ้านขอนหาด นายประนอม ดำหนูอินทร์

: ที่ยู่ 64 ม.1 ต.ขอนหาด    อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1.การทำเครื่องแกงชนิดต่างๆด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น

: อาหารที่ขอแนะนำ แกงคั่วไก่บ้านใส่พริกไทย

3.ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทำนาข้าวบ้านบนเนิน นายวิชัย ไกรวงศ์

: ที่ยู่ 119 ม.2ต.ปากพนังฝั่ง-ตะวันตก อ.ปากพนัง   จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม

: อาหารที่ขอแนะนำ

4.ศูนย์เรียนรู้ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นางประไพ วังบุญคง

: ที่ยู่ 93 ม.3 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1.การแปรรูปไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์

: กิจกรรม 2.การรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำ

: อาหารที่ขอแนะนำ

5.ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศจากครบวงจรบ้านบางตะลุมพอ นางอมรรัตน์ เพชรเกตุ

: ที่ยู่ 134 ม.8  ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1.การรักษาสิ่งแวดล้อมป่าจาก

: กิจกรรม 2.การแปรรูปผลผลิตจากต้นจาก

: อาหารที่ขอแนะนำ 1.แกงนกจากหอยนางรม

: อาหารที่ขอแนะนำ 2.ปลากระบอกต้มน้ำส้มจากลูกจากลอยแก้ว

6.ศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรป่าต้นน้ำบ้านเขาวัง นายมูฮำหมัดยูซูฟ บุญผล

: ที่ยู่ 25 ม.12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1.การแปรรูปกระวานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

: อาหารที่ขอแนะนำ กาแฟกระวาน

: อาหารที่ขอแนะนำ น้ำพริกกระวาน

: อาหารที่ขอแนะนำ ต้มไก่ใส่กระวาน

7.ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร นายวิชาญ แก้วปาน

: ที่ยู่ 2 ม.9 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1. การลดต้นทุนในการปลูกพืชหมุนเวียน

: อาหารที่ขอแนะนำ มะพร้าวน้ำหอมสด

8.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านขอนหาด นางปิยมาศ คเชนทร์คำแหง

: ที่ยู่ 75 ม.1 ต.ขอนหาด   อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม การทำการเกษตรในพื้นที่จำกัดและการดำรงชีพอย่างมีความสุข

: อาหารที่ขอแนะนำ ปลาดุกร้า แกงคั่วปลาดุกกับใบส้มเม่า

9.ศูนย์เรียนรู้ชลประทานน้ำเค็มเพื่อการผลิตปูขาวบ้านเนินหนองหงส์ นายรักษ์ชาติ ช่วยเกลี้ยง

: ที่ยู่ 38 ม.4 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1.การผลิตปูขาวคุณภาพเชิงพาณิชย์

: กิจกรรม 2. การเพาะเลี้ยงปูขาวในบ่อดิน

: อาหารที่ขอแนะนำ

10.ศูนย์เรียนรู้ทุเรียนน้ำบ้านพ่อไร่ทรัพย์ทวี นายทวี ศรีเกตุ

: ที่ยู่ 16/1 ม.5 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง  จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1.การแปรรูปทุเรียนเทศเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

: อาหารที่ขอแนะนำ สมุทตี้ทุเรียนเทศ

11.ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปปลากระบอกร้า นายสมพงศ์ เจษฎารมย์

: ที่ยู่ 394/4 ม.5 ถ.บางวัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม การแปรรูปปลากระบอก

: อาหารที่ขอแนะนำ ปลากระบอกร้าทรงเครื่อง

12.ศูนย์เรียนรู้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองลุ่มน้ำปากพนัง นายกวี จันทศรี

: ที่ยู่ 40/1 ม.1  ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม การผลิตข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองลุ่มน้ำปากพนัง

: อาหารที่ขอแนะนำ กุ้งต้มน้ำผึ้งจาก

13.ศูนย์เรียนรู้ข้าวครบวงจร  สวนบุญตรีไร่ทักสม ส.อ.ชัชวาล ทองส่งโสม

: ที่ยู่ 40 ม.10 ต.ท่าขนาน อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1.การผลิตข้าวครบวงจร

: กิจกรรม 2. การเกษตรแบบผสมผสาน

: อาหารที่ขอแนะนำ แกงเลียงหัวโหนดปลาช่อนย่าง/แกงน้ำเคย

14.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพไก่แดงเชียรใหญ่ นายประจวบเหมาะ ภักดีชน

: ที่ยู่ 187 ม.8 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม

: อาหารที่ขอแนะนำ

15.ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมกระจูด นายสนั่น คงแก้ว

: ที่ยู่ ม.11 ต.เคร็ง   อ.ชะอวด  จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1.การจักสานกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

: กิจกรรม 2.การรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง

: อาหารที่ขอแนะนำ แกงน้ำเคยพุงปลาช่อนไข่

16.ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม นายจรูญ แดงขาว

: ที่ยู่ 8/1 ม.11 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม

: อาหารที่ขอแนะนำ

17.ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ ไร่ธิดาวัลย์ นายประนอม ปราบแก้ว

: ที่ยู่ 108/1 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1.การออกแบบพื้นที่เพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเหมาะสม

: กิจกรรม 2.การสร้างเครือข่ายทำการเกษตรปลอดสารเคมี

: อาหารที่ขอแนะนำ ขนมจีนผักเหนาะ

18.ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 1น้ำ 3 ประโยชน์ นางสาวรัตนา เรืองอ่อน

: ที่ยู่ 106 ม.8 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม การเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ทำนาข้าวในพื้นที่เดียวกัน ด้วยวิธี จัดการน้ำตามหลักอุทกศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ

: อาหารที่ขอแนะนำ

19.ศูนย์เรียนรู้เกษตรอิทรีย์PGS บ้านนกจาบ นายอภิชาต ทองทะไว

: ที่ยู่ 140/1 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1.การรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำ

: กิจกรรม 2.การสร้างเครือข่ายการทำเกษตรปลอดสารเคมี

: อาหารที่ขอแนะนำ ผักเหลียงผัดไข่

20.ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ควายนมไทยทวีศักดิ์ฟาร์ม นางเถาวัลย์ ดาษพร

: ที่ยู่ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

: กิจกรรม 1.การผลิตน้ำนมควายคุณภาพ

: กิจกรรม 2.การเลี้ยงควายไทย

: อาหารที่ขอแนะนำ นมควายสด