วีดีโอโครงการ

การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริผ่านสื่อออนไลน์

สารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน น้ำพระราชหฤทัย พลิกฟื้น คืนความสมดุล ลุ่มน้ำปากพนัง

ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ การบริหารจัดการ 4 น้ำ 3 รส

การจัดการน้ำเค็มและระบบนิเวศป่าจากครบวงจร จิตอาสาตามแนวพระราชดำริ.mp4