รวมเอกสารโครงการ

โครงการแปลชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ปี๒๕๕๙ 

บรรยายคณะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ๔ มี.ค ๕๙.pptx

บรรยาย กปร. โรงสีป่าระกำ ๓ มี.ค.๕๙.pptx

คู่มือมาตราฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน.pdf ลว.๓๐/๑๑/๒๕๕๘

พระราชดำริกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ลว.๒๔/๐๙/๒๕๕๘

แผนที่๑:๑๐๐๐๐๐ แสดง อำเถอ ตำบล หมมู่บ้าน ถนน ฯ ไฟล์ขนาด ๓๓ MB

การประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาอาชีพลว.๒๕๕๗/๐๑/๐๘

๘ พื้นที่บูรณาการ ลว.๒๕๕๖/๑๑/๐๔

๖๐ พื้นที่โครงการหมู่บ้านนำร่อง ลว.๒๕๕๖/๑๑/๐๔

พื้นที่จัดทำโซนนิ่ง ลว.๒๕๕๖/๑๑/๐๔

เล่มเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง นกแอ่น ความลับที่ต้องเปิด

ข้อมูลแนวเขตการปกครองท้องที่ จากกรมการปกครอง ปี๒๕๕๕

ข้อมูลการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

คู่มือการใช้งานโปรแกรม EASY_IRR

คู่มือแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

การคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางอุทกวิทยา

การบริหารบูรณาการดำเนินงานโครงการ_๕๓-๐๔-๐๒

การบริหารบูรณาการดำเนินงานโครงการ_๕๓-๐๘-๓๐_V๑

การบริหารการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง_๕๒-๐๗-๓๐

การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตภาคใต้

การพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศน์ป่าพรุ

การวิเคราะห์ปริมาณน้ำต้นทุน

โครงการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ป่าจาก

ระเบียบกรมชลฯว่าด้วยการถ่ายโอนภาระกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชทานความช่วยเหลือการสืบค้นข้อมูลของโครงการฯ ต่างๆ

รายงานสรุปในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯไปทรงปฏิบัติพระราชทานกรณียกิจ ในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ