ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

Strategy

1) พัฒนาการบูรณาการ ประสาน อำนวยการ และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
2) ผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ รูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และเครือข่ายหมู่บ้านรอบศูนย์
3) ยกระดับการให้บริการให้เป็นสากล ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และปลูกฝังค่านิยม “หัวใจบริการ (Service Mind)”


KPI & Targets

KPI 1)  = ร้อยละ  90 ของโครงการบูรณาการที่สำคัญ สำเร็จตามแผนที่กำหนด
KPI 2)  =  จำนวนคณะเดินทางมาศึกษา เรียนรู้ ดูงาน  เพิ่มขึ้นร้อยละ  60 ในปี 2557
KPI 3)  =  องค์กรได้รับมาตรฐาน ISO 9002 ในปี 2557
KPI 4)  =  ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ


กลยุทธ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตาม KPI

1) ใช้องค์ความรู้แบบองค์รวมในการขับเคลื่อนและบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังทั้งด้านการพัฒนาอาชีพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2) บูรณาการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่หัวงานเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ รูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และ สร้างเครือข่ายหมู่บ้านรอบศูนย์  ประชาสัมพันธ์  ทำ MOU แลกเปลี่ยนความรู้
3) สร้างมาตรฐานระบบงาน และสร้างบรรยากาศในการทำงาน ให้คนในองค์กรภัคดี มีความพึงพอใจ
4) พัฒนา การจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) และองค์กรเรียนรู้ (LO : Learnning Organize)


โครงการตามกลยุทธ์ เพื่อกระทบ KPI

KPI 1  =>  โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
– กิจกรรมศึกษาวิจัยการพัฒนา
– กิจกรรมอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
– กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

KPI 2,KPI 3  =>  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการ และจัดตั้งศูนย์บริการร่วม(Service Link) และศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)
– กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
– กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่
– กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายระบบฐานข้อมูล
– กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนความรู้

KPI 4   =>  โครงการพัฒนาพื้นที่หัวงานเป็นแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
กิจกรรมขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชน
– กิจกรรมพัฒนาพื้นที่หัวงานเป็นแหล่งเรียนรู้
– กิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้