พื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ

  • กลุ่มเกษตรกรโรงสีข้าวชุมชนตำบลป่าระกำ
  • โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินธัมมังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • โครงการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ป่าจากตำบลขนาบนาก
  • โรงสีข้าวอ่าวเคียน
  • ควนโถ๊ะ ดินเปรี้ยว
  • ข้าวครบวงจรบ้านท่าซอม
  • ฟื้นฟูส้มโอทับทิมสยาม คลองน้อย