งานวิจัยลุ่มน้ำปากพนัง

งานวิจัยจากเครือข่ายข้อมูลในการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

 1.การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน

เพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง(กลุ่มไร่นาสวนผสม)

2.การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน

เพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง(กลุ่มชุมชนเมือง)

3.การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน

เพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง(กลุ่มป่าพรุ)

4.โครงการเก็บตัวอย่างน้ำอ่าวปากพนังและชายทะเล เดือนกุมภาพันธ์ 2548

5.โครงการหาสาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและแนวทางการแก้ไขป้องกัน

ชายฝั่งทะเลที่ได้รับผลกระทบ บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

6.รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช

7.รายงานประจำปีสำนักจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ.๒๕๔๗

8.สภาวะคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

9.1.โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินลุ่มน้ำปากพนังฯ

9.2.รายงานผลการวิเคราะห์แพลงตอนสัตว์

10.โครงการสำรวจชีวประมงและระบบนิเวศทางน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

(พันธ์สัตว์น้ำบริเวณต้นน้ำและป่าชายเลน)

11.โครงการสำรวจชีวประมงและระบบนิเวศทางน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

(พันธ์สัตว์น้ำบริเวณต้นน้ำของลุ่มน้ำปากพนังฯ)

12.คุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำปากพนังและสาขาก่อนการสร้างประตูระบายน้ำกั้นแม่น้ำปากพนังฯ

13.ผลผลิตเบื้องต้นบริเวณลุ่มน้ำปากพนังฯปี ๒๕๔๓

14.ชนิดความหลากหลาย และผลผลิตสัตว์น้ำบริเวณแม่น้ำปากพนังฯ พ.ศ.๒๕๔๕

15.ศึกษาองค์ประกอบชนิด การแพร่กระจายและความชุกชุมของสัตว์น้ำในแต่ละฤดูการ

บริเวณแม่น้ำปากพนังและคลองสาขา

16.การสำรวจประสิทธิภาพเครื่องมือทำการประมงและประเมิณผลการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำ

ในแม่น้ำปากพนังและลองสาขา

17.สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อการประมง

และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากการสร้างประตูระบายน้ำกั้นแม่น้ำปากพนัง ปี๒๕๔๐-๒๕๔๔

18.1.รายงานการสัมนาเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

18.2.การศึกษาด้านสาธารณสุข

19.การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อการวิจัย

และพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ(กลุ่มไม้ผลและยางพารา)

20.งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

21.1.การพยากรณ์และเตือนภัย น้ำท่วมน้ำแล้ง

21.2.บทสังเคราะห์สถานภาพงานวิจัย และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพยากรณ์และเตือนภัย น้ำท่วมน้ำแล้ง

22.การพัฒนาระบบโทรมาตรและแบบจำลองคณิตศาสตร์ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำปากพนังฯ

23.การวางแผนเพื่อการจัดการทรัพยากรในพรุควนเคร็ง