คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกปร.

– คำสั่งที่ 01/2536 ลว. 15 ม.ค. 2536 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
– คำสั่งที่ 02/2543 ลว. 17 มี.ค. 2543 การปรับปรุงและแต่งตั้งองค์กรบริหารงานโครงการฯ
– คำสั่งที่ 12/2546 ลว. 29 ส.ค. 2546 ปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
– คำสั่งที่ 14/2546 ลว. 28 พ.ย. 2546 ปรับปรุงองค์กรบริหารงานโครงการฯ
– คำสั่งที่ 02/2550 ลว. 14 มี.ค. 2550 ปรับปรุงองค์กรบริหารงานโครงการฯ
– คำสั่งที่ 02/2551 ลว. 14 ก.ค. 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
– คำสั่งที่ 03/2553 ลว. 30 ก.ค. 2553 ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานในด้านต่างๆ
– คำสั่งที่ 56/2563 ลว. 30 ก.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของโครงการฯ
– คำสั่งที่ 1/2564 ลว.30 ก.ค. 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

คำสั่งกรมชลประทาน

– คำสั่งที่ 201/2555 ลว. 30 ธ.ค. 2554 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 1-17(เป็นการภายใน)

คำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

– คำสั่งที่  2/2556 ลว. 19 ธ.ค. 2556 จัดตั้งศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
– คำสั่งที่  1/2536  ลว. 22 ก.พ. 2536  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานในด้านต่างๆ
– คำสั่งที่ 20/2562 ลว. 22 ก.ย. 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

– คำสั่งที่ 01/2546 ลว. 04 ก.ย. 2546 แต่งตั้งคณะทำงานประสานการจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– คำสั่งที่ 01/2550 ลว. 18 ก.ย. 2550 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง
– คำสั่งที่ 01/2553 ลว. 29 มิ.ย. 2553 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง

คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ

– คำสั่งที่ 02/2550 ลว. 21 ก.ย. 2550 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร– คำสั่งที่ 02/2551 ลว. 19 พ.ย. 2551 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามเขตพัฒนาอาชีพฯ

คำสั่งคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงาน

– คำสั่งที่ 01/2547 ลว. พ.ย. 2546 แต่งตั้งคณะทำงานกองอำนวยการโครงการฯ
– คำสั่งที่ 01/2548 ลว. 28 ม.ค. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลการบริหารจักการน้ำโครงการฯ
– คำสั่งที่ 02/2548 ลว. 21 ก.พ. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลการบริหารจักการน้ำโครงการฯ
– คำสั่งที่ 03/2548 ลว. 14 มี.ค. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานกองอำนวยการโครงการฯ
– คำสั่งที่ 04/2548 ลว. 12 เม.ย. 2548 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองอำนวยการโครงการฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการฯในการประสานดำเนินงานกับกองอำนวยการโครงการฯ
– คำสั่งที่ 05/2548 ลว. 19 เม.ย. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาตำบลแบบมีส่วนร่วมในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
– คำสั่งที่ 06/2548 ลว. 19 พ.ค. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลการบริหารจักการน้ำโครงการฯ
– คำสั่งที่ 07/2548 ลว. 28 มิ.ย. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจและติดตามผลการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
– คำสั่งที่ 01/2549 ลว. 30 พ.ย. 2549 ปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานกองอำนวยการฯ
– คำสั่งที่ 01/2550 ลว. 27 ส.ค. 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานกองอำนวยการโครงการฯ
– คำสั่งที่ 116/2551 ลว. 02 พ.ค. 2551 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
– คำสั่งที่ 875/2551 ลว. 15 พ.ค. 2551 แต่งตั้งคณะทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรดินโครงการฯ
– คำสั่งที่  01/2559  ลว. 31 พ.ค. 2559 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
– คำสั่งที่  02/2559  ลว. 05 ส.ค. 2559 แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

คำสั่งศูนย์อำนวยการ

– คำสั่งที่ 02/2558 ลว. 07 ก.ค. 2558 แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริการร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำฯ
– คำสั่งที่ 01/2552 ลว. 08 ธ.ค. 2551 แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบและมีหน้าที่ดูแลงานที่จัดทำเอง
– คำสั่งที่ 03/2552 ลว. 25 ส.ค. 2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดทำงานดำเนินการเอง
– คำสั่งที่ 04/2552 ลว. 01 ต.ค. 2552 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงาน ปี2553
– คำสั่งที่ 05/2552 ลว. 05 ต.ค. 2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดทำงานดำเนินการเอง
– คำสั่งที่ 03/2553 ลว. 23 ก.พ. 2553 การมอบหมายภารกิจ

คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

– คำสั่งที่ 5541/2559 แต่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช