คำรับรองราชการ

 
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักชลประทานที่ 15กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
1. คำรับรองระหว่าง 
นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน ผู้รับคำรับรอง
และนายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15 ผู้ทำคำรับรอง
2. ข้าพเจ้า นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15 ขอให้การยืนยันแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ ของสำนักชลประทานที่ 15 ให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของกรมชลประทาน มาตามแนบท้ายนี้
3. คำรับรองนี้ใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 โดยจะนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองนี้ ไปเชื่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี
4. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
5. ข้าพเจ้า นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15 ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 4 แล้ว ขอให้คำรับรองกับรองอธิบดีกรมชลประทาน ว่าจะมุ่งมั้นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือมีคุณภาพที่ดีในการบริหารจัดการภาครัฐ ตามที่ได้ให้คำรับรองไว้
6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ               
    นายวีระ วงศ์แสงนาค                         นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์
รองอธิบดีกรมชลประทาน                 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552                 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
ดาวน์โหลดไฟล์คำรับรองพร้อมเอกสารประกอบ >คลิก<