๑๒๐ ปี กรมชลประทาน
ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ การบริหารจัดการ 4 น้ำ 3 รส รับชมวีดีโอเพิ่มเติม
พื้นที่การใช้ประโยชน์ ๑๗ ตำบล อำเภอปากพนัง
นายปัญญพงษ์ สงพะโยม นวัตกรรมดีเด่นกรมชลประทาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
กิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)รุ่นที่12
มอบเป็ดไข่ให้ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและเครือข่ายที่ประสบอุทกภัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
WEBSITE
FACEBOOK
วีดีโอเกี่ยวกับโครงการ
ร้อยไทยด้วยดวงใจ ตอนปากพนังความสำเร็จในการคืนสมดุลระบบนิเวศ
เกษตรสนามเป้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
พิธีบวงสรวงพระนารายณ์ทรงสุบรรณ ประจำปี ๒๕๖๔
จุลสารศูนย์อำนวยการ
ข่าวฝากประกาศ