๑๒๐ ปี กรมชลประทาน
“นโยบายสุจริต โปร่งใส นครศรีธรรมราชใสสะอาด ๒๕๖๕”
นายปัญญพงษ์ สงพะโยม นวัตกรรมดีเด่นกรมชลประทาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
เกษตรสนามเป้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
กิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)รุ่นที่12
มอบเป็ดไข่ให้ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและเครือข่ายที่ประสบอุทกภัย
พิธีบวงสรวงพระนารายณ์ทรงสุบรรณ ประจำปี ๒๕๖๔
ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ การบริหารจัดการ 4 น้ำ 3 รส รับชมวีดีโอเพิ่มเติม
ร้อยไทยด้วยดวงใจ ตอนปากพนังความสำเร็จในการคืนสมดุลระบบนิเวศ
จุลสารศูนย์อำนวยการ
ข่าวฝากประกาศ