Get Adobe Flash player

เว็บไซต์ภายใน สชป.15

หน่วยงานภายใน

โครงสร้างศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารการดำเนินงาน การปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ

รวมทั้งประสานการดำเนินงาน การปฏิบัติการกับคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการลุ่มน้ำ

การพัฒฯาอาชีพ การพัฒนาสังคม การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เป็นศูนย์กลางการรวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

เพื่อการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่จะให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานในทุกภาคส่วน ตลอดจนศึกษาพัฒนาองค์ความรู้

แล้วนำไปเผยแพร่ขยายผลสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนางานแต่ละด้านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยการติดต่อประสานงาน

และร่วมพิจารณาวางแผนและจัดการกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม มีความเป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ

รวมทั้งติดตามประเมินผลงาน เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการฯ

กำหนดและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในการดำเนินงานโครงการฯ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มบริหาร

2.กลุ่มบริการวิชาการ

3.กลุ่มขยายผล

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้7
เมื่อวานนี้10
สัปดาห์นี้53
เดือนนี้126
สถิติการเยี่ยมชมทั้งหมด19025

แผนงาน/งบประมาณ

สารสนเทศกรมชลประทาน

เว็บลิงค์กรมชลประทาน

-เว็บลิ้งกรมชลประทาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์ © 2011 www.pncenter.com สงวนลิขสิทธิ์ 
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ (66)075416127 โทรสาร (66)075416128
นายสัญญา ทองธุกิจ 081-6934687