Get Adobe Flash player

เว็บไซต์ภายใน สชป.15

อนุกรรมการพัฒนาอาชีพ


วิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์
เกษตรกรอยู่ดีมีสุข มีรายได้จากอาชีพการเกษตรอย่างมั่นคง ยั่งยืน  และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
(1) เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทาน และทรัพยากรดิน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเกษตรในพื้นที่
(2) ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และตรงกับความต้องการของเกษตรกร
(3) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่บูรณาการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด
(4) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งทั้งกลุ่มด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด
(5) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ

เป้าหมาย
ยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรให้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. พัฒนา ฟื้นฟู และปรับปรุงโครงสร้างดินให้เหมาะสมกับการผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการผลิต
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ผลิต
2. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
3. ส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการแปรรูป
1. พัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการแปรรูป
2. สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1. พัฒนาและสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
1. การจัดทำฐานข้อมูล
2. การจัดระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ

คำสั่งที่ 02/2550 ลว. 21 ก.ย. 2550 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร

คำสั่งที่ 02/2551 ลว. 19 พ.ย. 2551 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามเขตพัฒนาอาชีพฯ

คำสั่งที่ 01/2558 ลว. 23 เม.ย. 2558 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้

คำสั่งที่ 02/2558 ลว. 23 เม.ย. 2558 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2549

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 2_2549

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2550

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2551

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 2_2551

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 3_2551

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2553

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2554

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2555

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 2_2555

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2556

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 2_2556

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2558

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2559

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2560

ร่างแผนแม่บท

ร่างแผนแม่บทคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ ๒๕๖๐-๒๕๖๔

ร่างแผนแม่บทคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ ๒๕๕๕-๒๕๕๙

**ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด คลิกที่นี่**

----------------------------------

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ผลการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคม


ดัชนีความผาสุขของเกษตรกร ปี๒๕๕๙

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้7
เมื่อวานนี้10
สัปดาห์นี้53
เดือนนี้126
สถิติการเยี่ยมชมทั้งหมด19025

แผนงาน/งบประมาณ

สารสนเทศกรมชลประทาน

เว็บลิงค์กรมชลประทาน

-เว็บลิ้งกรมชลประทาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์ © 2011 www.pncenter.com สงวนลิขสิทธิ์ 
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ (66)075416127 โทรสาร (66)075416128
นายสัญญา ทองธุกิจ 081-6934687