Get Adobe Flash player

เว็บไซต์ภายใน สชป.15


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ ประสาน อำนวยการ และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  เป็นศูนย์รวบรวมและบริการข้อมูล และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา  สนองแนวพระราชดำริ และตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและมีความมุ่งมั่นในการให้บริการ มีค่านิยมร่วมในการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับทุกภาคส่วน  ภายใต้บรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง”

Mission (พันธกิจ) กรมชลประทาน

1. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

Mission (พันธกิจ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ขจัดปัญหาความยากจน
2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
3. เพิ่มผลผลิตและรายได้จากการเกษตรและการท่องเที่ยว
4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
5. การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

Strategy

1) พัฒนาการบูรณาการ ประสาน อำนวยการ และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
2) ผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ รูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และเครือข่ายหมู่บ้านรอบศูนย์
3) ยกระดับการให้บริการให้เป็นสากล ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และปลูกฝังค่านิยม “หัวใจบริการ (Service Mind)”

KPI & Targets

KPI 1)  = ร้อยละ  90 ของโครงการบูรณาการที่สำคัญ สำเร็จตามแผนที่กำหนด
KPI 2)  =  จำนวนคณะเดินทางมาศึกษา เรียนรู้ ดูงาน  เพิ่มขึ้นร้อยละ  60 ในปี 2557
KPI 3)  =  องค์กรได้รับมาตรฐาน ISO 9002 ในปี 2557
KPI 4)  =  ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

กลยุทธ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตาม KPI

1) ใช้องค์ความรู้แบบองค์รวมในการขับเคลื่อนและบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังทั้งด้านการพัฒนาอาชีพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2) บูรณาการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่หัวงานเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ รูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และ สร้างเครือข่ายหมู่บ้านรอบศูนย์  ประชาสัมพันธ์  ทำ MOU แลกเปลี่ยนความรู้
3) สร้างมาตรฐานระบบงาน และสร้างบรรยากาศในการทำงาน ให้คนในองค์กรภัคดี มีความพึงพอใจ
4) พัฒนา การจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) และองค์กรเรียนรู้ (LO : Learnning Organize)

โครงการตามกลยุทธ์ เพื่อกระทบ KPI

KPI 1  =>  โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
- กิจกรรมศึกษาวิจัยการพัฒนา
- กิจกรรมอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

KPI 2,KPI 3  =>  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการ และจัดตั้งศูนย์บริการร่วม(Service Link) และศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่
- กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายระบบฐานข้อมูล
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนความรู้

KPI 4   =>  โครงการพัฒนาพื้นที่หัวงานเป็นแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
กิจกรรมขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชน
- กิจกรรมพัฒนาพื้นที่หัวงานเป็นแหล่งเรียนรู้
- กิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งศูนย์อำนวยการ

คำสั่งที่ 01/2552 ลว. 08 ธ.ค. 2551 แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบและมีหน้าที่ดูแลงานที่จัดทำเอง
คำสั่งที่ 03/2552 ลว. 25 ส.ค. 2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดทำงานดำเนินการเอง
คำสั่งที่ 04/2552 ลว. 01 ต.ค. 2552 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงาน ปี 2553
คำสั่งที่ 05/2552 ลว. 05 ต.ค. 2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดทำงานดำเนินการเอง
คำสั่งที่ 03/2553 ลว. 23 ก.พ. 2553 การมอบหมายภารกิจ
คำสั่งที่ 01/2558  ลว. 13 ส.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของศูนย์อำนวยการฯ
คำสั่งที่ 02/2558 ลว. 07 ก.ค. 2558 แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริการร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำฯ

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

บันทึกการประชุมหารือ การขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำปากพนัง (7 มิถุนายน 2554)

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


การบริหารจัดการรายได้ของศูนย์

การบริหารเงินรายได้ของศูนย์อำนวยการฯ

1.คำสั่งจัดตั้งศูนย์สาขา

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของศูนย์อำนวยการฯ

3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การประชุมคณะอนุประสานการดำเนินงานฯครั้งที่๑/๒๕๖๑

- รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

- คำสั่งที่ ๐๓/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบในงานด้านต่าง

แผนแม่บทการพัฒนาโครงการ

http://www.pncenter.com/img/

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลัก

1 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลัก (เจ้าภาพ : อนุกรรมการประสานการดำเนินงานฯ)
1.1 วิสัยทัศน์
มุ่งบริหารการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังสู่ดุลยภาพ
1.2 พันธกิจ
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประสานการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน ให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ มุ่งเข้าสู่การพัฒนาปกติ
2. พิจารณากำหนดหน่วยรับผิดชอบและจัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์อำนวยการฯ พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง และการดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ
3. กำหนดแนวทางดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติการจิตวิทยาต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
4. อำนวยการ ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติให้การดำเนินงานเป็น ไปตามแนวพระราชดำริและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. ให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรค ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานอย่างต่อเนื่อง
1.3 เป้าประสงค์
1. เพื่อให้เกิดแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆ 
2. สามารถจัดสรรงบประมาณของแผนงานต่างๆสนองตรงตามกรอบยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำปากพนัง
3. สามารถบูรณาการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างเป็นเอกภาพ
4. สามารถติดตามประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
1.4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารดำเนินงาน และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
1. ใช้องค์ความรู้แบบองค์รวมในการขับเคลื่อน และบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2. การใช้ศูนย์บริการร่วมเพื่อการพัฒนาฯ เป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกัน และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ประสานเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 
1. สังเคราะห์ วิเคราะห์ เพื่อการบูรณาการแผนงานโครงการเชิงพื้นที่
2. ทบทวน ปัญหา สถานการณ์ เพื่อปรับแผนการทำงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนา การจัดการความรู้  (KM : Knowledge Management) และองค์กรเรียนรู้ (LO : Learnning Organize)
1. รวบรวมองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
2. การจัดทำฐานข้อมูลกลางลุ่มน้ำปากพนัง
3. การรวมศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
4. การสร้างตัวแบบต่อยอดการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดทำรายงาน การติดตามประเมินผล และเสริมสร้างความเข้าใจ
1. การจัดระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
2. การจัดทำรายงานประจำปี
3. การประชาสัมพันธ์ โครงการ

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานย่อย

2 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานย่อย
2.1 ยุทธศาสตร์การจัดการวัชพืชน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  (เจ้าภาพ : สนง.ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีฯ)
วิสัยทัศน์
ควบคุมปริมาณวัชพืชให้อยู่ในสภาพสมดุล ส่วนราชการและภาคประชาชนร่วมกันดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำปากพนังได้อย่างบูรณาการ
เป้าประสงค์
1. ทุกภาคส่วนร่วมมือกันกำจัดวัชพืชน้ำและควบคุม ปริมาณวัชพืชน้ำให้อยู่ในปริมาณตามสภาพที่เหมาะสม
2. ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากวัชพืชน้ำ
3. กระตุ้นให้ประชาชนในเขตลุ่มน้ำปากพนังมีความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการกำจัดวัชพืชน้ำและดูแลรักษาลำน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตามวิถีเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการความรู้ เพื่อการบริหารจัดการ
1. การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
2. การเผยแพร่ความรู้ดำนการบริหารจัดการวัชพืชน้ำ
3. การติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การกำจัดวัชพืช และการดูแลรักษา
1. การกำจัดวัชพืชน้ำ
2. การดูแลรักษาและปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การใช้ประโยชน์จากวัชพืชน้ำ
1. การนำวัชพืชน้ำมาทำปุ๋ย
2. ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์จากวัชพืชน้ำ
3. การนำวัชพืชเพื่อใช้ประโยชน์อื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างจิตสำนึก
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ โรงเรียน / องค์กรชุมชน / ประชาชน
2. การสร้างเครือข่ายฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
3. การรณรงค์สร้างความเข้าใจแก่ชุมชนให้ตระหนักถึงปัญหา
2.2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการป่าพรุ ควนเคร็งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  (เจ้าภาพ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
วิสัยทัศน์
อนุรักษ์ รักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ กลับคืนมาเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและของประเทศ
เป้าประสงค์
1. การกำหนดเขตป่าพรุที่ชัดเจนลงตัวและเป็นที่ทราบกันทั่วไป
2. การจัดการควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมป่าพรุแบบผสมผสานให้เกิดความสมดุลอย่างเป็นระบบ
4. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้เกิดความตระหนัก รู้ในความสำคัญ ของนิเวศป่าพรุต่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาทาง กายภาพ ของพื้นที่ป่าพรุ
1. การกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าพรุที่ชัดเจน
2. การศึกษาความเหมาะสมและศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาพื้นที่ป่าพรุ
3. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการแก้ปัญหา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหาร จัดการพื้นที่ป่าพรุ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดเอกภาพ
1. การควบคุมบังคับน้ำในป่าพรุที่เหมาะสม
2. การดูแลบำรุงรักษาป่าพรุและสิ่งปลูกสร้าง
3. การจัดการความเสี่ยงต่อการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าพรุ
4. การประสานการดำเนินงานพัฒนาป่าพรุให้มีประสิทธิภาพและเกิดเอกภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การฟื้นฟูความหลากหลาย ทางชีวภาพของนิเวศป่าพรุ
1. การฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำ
2. การฟื้นฟูพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของป่าพรุในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
3. การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำ
4. การฟื้นฟูสัตว์ป่า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมทุกระดับ ในการอนุรักษ์และ รักษาสิ่งแวดล้อมป่าพรุ
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นในการพัฒนาป่าพรุทุกขั้นตอน
2. การสร้างกระบวนการคนอยู่กับป่าพรุอย่างเกื้อกูลกัน
3. การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ป่าพรุ
4. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จัดทำฐานข้อมูลและสื่อสารประชาสัมพันธ์ใน
2.3 ยุทธศาตร์ข้าวครบวงจรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง (เจ้าภาพ : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช กรมการข้าว)
วิสัยทัศน์
ลดต้นทุน เพิ่มหนุนผลผลิต ประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ชาวนามั่นคง  ผลิตตรงความต้องการ
เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวอย่างครบวงจร สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม วิถีชีวิต และตลาด
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการผลิต
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. การควบคุมและรับรองคุณภาพ
3. การลดต้นทุนรายจ่าย
4. การวางแผนการผลิต (Crop Pattern)
5. การเพิ่มรายได้จากผลพลอยได้การเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม
1. การแปรรูป
2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
3. การสร้างตราสัญลักษณ์ (Branding)
4. การสร้างกระแสการบริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการธุรกิจ
1. การเข้าถึงแหล่งทุน
2. การตลาด
3. การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการบริหารจัดการ
1. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร
2. การจัดการระบบการผลิต
3. การจัดการแปรรูปผลผลิต
4. การจัดการธุรกิจ

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงาน

คำสั่งที่ 01/2547 ลว. พ.ย. 2546 แต่งตั้งคณะทำงานกองอำนวยการโครงการฯ
คำสั่งที่ 01/2548 ลว. 28 ม.ค. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลการบริหารจักการน้ำโครงการฯ
คำสั่งที่ 02/2548 ลว. 21 ก.พ. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลการบริหารจักการน้ำโครงการฯ
คำสั่งที่ 03/2548 ลว. 14 มี.ค. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานกองอำนวยการโครงการฯ
คำสั่งที่ 04/2548 ลว. 12 เม.ย. 2548 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองอำนวยการโครงการฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการฯในการประสานดำเนินงานกับกองอำนวยการโครงการฯ
คำสั่งที่ 05/2548 ลว. 19 เม.ย. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาตำบลแบบมีส่วนร่วมในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คำสั่งที่ 06/2548 ลว. 19 พ.ค. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลการบริหารจักการน้ำโครงการฯ
คำสั่งที่ 07/2548 ลว. 28 มิ.ย. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจและติดตามผลการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
คำสั่งที่ 01/2549 ลว. 30 พ.ย. 2549 ปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานกองอำนวยการฯ
คำสั่งที่ 01/2550 ลว. 27 ส.ค. 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานกองอำนวยการโครงการฯ
คำสั่งที่ 116/2551 ลว. 02 พ.ค. 2551 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
คำสั่งที่ 875/2551 ลว. 15 พ.ค. 2551 แต่งตั้งคณะทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรดินโครงการฯ
คำสั่งที่ 03/2553 ลว. 30 ก.ค. 2553 ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานในด้านต่างๆ

รายงานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงาน

รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2548
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2549
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2550
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2551
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 2/2551
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2553
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 2/2553
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 3/2553
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2554
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 2/2554
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 3/2554
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 2/2555
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 2/2556
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 2/2557
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 2/2558
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมอนุประสานการดำเนินงานครั้งที่ 1/2561

เล่มประชุม

เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงาน

เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๕๑
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๒/๒๕๕๑
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๕๒
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๕๓
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๒/๒๕๕๓
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๓/๒๕๕๓
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๕๔
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๒/๒๕๕๔
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๓/๒๕๕๔
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๕๕
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๒/๒๕๕๕
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๕๖
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๒/๒๕๕๖
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๕๗
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๒/๒๕๕๗
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๕๘
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๒/๒๕๕๘
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๕๙
เล่มประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่๑/๒๕๖๐

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริรายงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง


รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนังปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง


วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์
ร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล คืนความสมบูรณ์ผืนป่าต้นน้ำ ฟื้นฟูที่ดินเกษตรกรรม คุ้มครองชายฝั่ง เพื่อลุ่มน้ำปากพนังยั่งยืน
เป้าหมาย
(1) อนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้ำปากพนังให้มีความสมดุลตามธรรมชาติ
(2) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและใช้แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน
(3) ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยกระบวนการและกลไกการ สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมลดปริมาณการเกิดมลพิษและมีการจัดการสิ่งแวดล้อม
(4) สนับสนุนการดำเนินงานในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของ ลุ่มน้ำปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเป็นระบบ
1. สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร พื้นที่ชุ่มน้ำและป่าพรุ
2. ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าชายเลน ป่าชายหาดและ ชายฝั่งพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้มีความอุดมสมบูรณ์
3. ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนวิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำ ในลุ่มน้ำอย่างบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน
1. ฟื้นฟูคุณภาพดิน ปรับปรุงและพัฒนา พื้นที่ดินเปรี้ยวพื้นที่ดินเค็มและพื้นที่นากุ้งร้าง
2. การวางแผนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
3. บริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล ทั้งอุปสงค์และอุปทาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้าง คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้ำ
1. ผลักดันกลไกและองค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และน้ำเสีย เพื่อถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายร่วมกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ
2. เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้ำมีการบริหาร จัดการแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
1. เสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำที่มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีการจัดการสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

คำสั่งที่ 01/2546 ลว. 04 ก.ย. 2546 แต่งตั้งคณะทำงานประสานการจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำสั่งที่ 01/2550 ลว. 18 ก.ย. 2550 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง
คำสั่งที่ 01/2553 ลว. 29 มิ.ย. 2553 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายงานการประชุมคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1_2550

รายงานการประชุมคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2_2550

รายงานการประชุมคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1_2551

รายงานการประชุมคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2_2553

รายงานการประชุมคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1_2556

รายงานการประชุมคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1_2557

รายงานการประชุมคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1_2558

รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง

รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2559
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2559
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2559

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.๒๕๕๗

ผลการดำเนินงานคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.๒๕๕๔

ผลการดำเนินงานคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.๒๕๕๓

ผลการดำเนินงานคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.๒๕๕๒


รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการปี ๒๕๕๓ แยกตามโครงการ
1. โครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศน์ป่าพรุ (โดยกรมป่าไม้)
2. โครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน (โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
3. โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (โดยกรมพัฒนาที่ดิน)
4. โครงการขุดลอกร่องน้ำ (กรมเจ้าท่า)
5. โครงการปรับปรุงและพัฒนาดินเปรี้ยว – ดินกรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ (โดยกรมพัฒนาที่ดิน)
6. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบควบคุมน้ำ (โดยกรมพัฒนาที่ดิน)
7. โครงการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง (โดยกรมชลประทาน)

ร่างแผนแม่บท


เอกสารการประชุม

เอกสารการประชุมคณะอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เล่มประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมครังที่๑/๒๕๕๘

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริผลตรวจวัดคุณภาพน้ำกรณีเกิดเหตุการณ์ปลาลอยหัว

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

สรุปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำปากพนังกรณีเกิดเหตุการณ์ปลาลอยหัว ลว.๑๙/๐๘/๒๕๕๙


วิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์
เกษตรกรอยู่ดีมีสุข มีรายได้จากอาชีพการเกษตรอย่างมั่นคง ยั่งยืน  และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
(1) เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทาน และทรัพยากรดิน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเกษตรในพื้นที่
(2) ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และตรงกับความต้องการของเกษตรกร
(3) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่บูรณาการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด
(4) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งทั้งกลุ่มด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด
(5) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ

เป้าหมาย
ยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรให้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. พัฒนา ฟื้นฟู และปรับปรุงโครงสร้างดินให้เหมาะสมกับการผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการผลิต
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ผลิต
2. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
3. ส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการแปรรูป
1. พัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการแปรรูป
2. สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1. พัฒนาและสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
1. การจัดทำฐานข้อมูล
2. การจัดระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ

คำสั่งที่ 02/2550 ลว. 21 ก.ย. 2550 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร

คำสั่งที่ 02/2551 ลว. 19 พ.ย. 2551 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามเขตพัฒนาอาชีพฯ

คำสั่งที่ 01/2558 ลว. 23 เม.ย. 2558 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้

คำสั่งที่ 02/2558 ลว. 23 เม.ย. 2558 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2549

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 2_2549

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2550

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2551

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 2_2551

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 3_2551

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2553

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2554

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2555

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 2_2555

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2556

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 2_2556

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2558

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2559

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1_2560

ร่างแผนแม่บท

ร่างแผนแม่บทคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ ๒๕๖๐-๒๕๖๔

ร่างแผนแม่บทคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ ๒๕๕๕-๒๕๕๙

**ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด คลิกที่นี่**

----------------------------------

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ผลการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคม


ดัชนีความผาสุขของเกษตรกร ปี๒๕๕๙

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้4
เมื่อวานนี้2
สัปดาห์นี้60
เดือนนี้133
สถิติการเยี่ยมชมทั้งหมด19032

แผนงาน/งบประมาณ

สารสนเทศกรมชลประทาน

เว็บลิงค์กรมชลประทาน

-เว็บลิ้งกรมชลประทาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์ © 2011 www.pncenter.com สงวนลิขสิทธิ์ 
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ (66)075416127 โทรสาร (66)075416128
นายสัญญา ทองธุกิจ 081-6934687