Get Adobe Flash player

เว็บไซต์ภายใน สชป.15

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกปร.

- คำสั่งที่ 01/2536 ลว. 15 ม.ค. 2536 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

- คำสั่งที่ 02/2543 ลว. 17 มี.ค. 2543 การปรับปรุงและแต่งตั้งองค์กรบริหารงานโครงการฯ

- คำสั่งที่ 12/2546 ลว. 29 ส.ค. 2546 ปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

- คำสั่งที่ 14/2546 ลว. 28 พ.ย. 2546 ปรับปรุงองค์กรบริหารงานโครงการฯ

- คำสั่งที่ 02/2550 ลว. 14 มี.ค. 2550 ปรับปรุงองค์กรบริหารงานโครงการฯ

- คำสั่งที่ 02/2551 ลว. 14 ก.ค. 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

- คำสั่งที่ 03/2553 ลว. 30 ก.ค. 2553 ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานในด้านต่างๆ


คำสั่งกรมชลประทาน

- คำสั่งที่ 201/2555 ลว. 30 ธ.ค. 2554 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 1-17(เป็นการภายใน)


คำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- คำสั่งที่  2/2556 ลว. 19 ธ.ค. 2556 จัดตั้งศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- คำสั่งที่  1/2536  ลว. 22 ก.พ. 2536  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานในด้านต่างๆ


คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

- คำสั่งที่ 01/2546 ลว. 04 ก.ย. 2546 แต่งตั้งคณะทำงานประสานการจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- คำสั่งที่ 01/2550 ลว. 18 ก.ย. 2550 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง

- คำสั่งที่ 01/2553 ลว. 29 มิ.ย. 2553 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง


คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ

- คำสั่งที่ 02/2550 ลว. 21 ก.ย. 2550 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร

- คำสั่งที่ 02/2551 ลว. 19 พ.ย. 2551 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามเขตพัฒนาอาชีพฯ


คำสั่งคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงาน

- คำสั่งที่ 01/2547 ลว. พ.ย. 2546 แต่งตั้งคณะทำงานกองอำนวยการโครงการฯ

- คำสั่งที่ 01/2548 ลว. 28 ม.ค. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลการบริหารจักการน้ำโครงการฯ

- คำสั่งที่ 02/2548 ลว. 21 ก.พ. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลการบริหารจักการน้ำโครงการฯ

- คำสั่งที่ 03/2548 ลว. 14 มี.ค. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานกองอำนวยการโครงการฯ

- คำสั่งที่ 04/2548 ลว. 12 เม.ย. 2548 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองอำนวยการโครงการฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการฯในการประสานดำเนินงานกับกองอำนวยการโครงการฯ

- คำสั่งที่ 05/2548 ลว. 19 เม.ย. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาตำบลแบบมีส่วนร่วมในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- คำสั่งที่ 06/2548 ลว. 19 พ.ค. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลการบริหารจักการน้ำโครงการฯ

- คำสั่งที่ 07/2548 ลว. 28 มิ.ย. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจและติดตามผลการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

- คำสั่งที่ 01/2549 ลว. 30 พ.ย. 2549 ปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานกองอำนวยการฯ

- คำสั่งที่ 01/2550 ลว. 27 ส.ค. 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานกองอำนวยการโครงการฯ

- คำสั่งที่ 116/2551 ลว. 02 พ.ค. 2551 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

- คำสั่งที่ 875/2551 ลว. 15 พ.ค. 2551 แต่งตั้งคณะทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรดินโครงการฯ

- คำสั่งที่  01/2559  ลว. 31 พ.ค. 2559 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

- คำสั่งที่  02/2559  ลว. 05 ส.ค. 2559 แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์


คำสั่งศูนย์อำนวยการ

- คำสั่งที่ 02/2558 ลว. 07 ก.ค. 2558 แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริการร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำฯ

- คำสั่งที่ 01/2552 ลว. 08 ธ.ค. 2551 แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบและมีหน้าที่ดูแลงานที่จัดทำเอง

- คำสั่งที่ 03/2552 ลว. 25 ส.ค. 2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดทำงานดำเนินการเอง

- คำสั่งที่ 04/2552 ลว. 01 ต.ค. 2552 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงาน ปี2553

- คำสั่งที่ 05/2552 ลว. 05 ต.ค. 2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดทำงานดำเนินการเอง

- คำสั่งที่ 03/2553 ลว. 23 ก.พ. 2553 การมอบหมายภารกิจ


คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

- คำสั่งที่ 5541/2559 แต่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้7
เมื่อวานนี้10
สัปดาห์นี้53
เดือนนี้126
สถิติการเยี่ยมชมทั้งหมด19025

แผนงาน/งบประมาณ

สารสนเทศกรมชลประทาน

เว็บลิงค์กรมชลประทาน

-เว็บลิ้งกรมชลประทาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์ © 2011 www.pncenter.com สงวนลิขสิทธิ์ 
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ (66)075416127 โทรสาร (66)075416128
นายสัญญา ทองธุกิจ 081-6934687