Get Adobe Flash player

เว็บไซต์ภายใน สชป.15

คำรับรองราชการ

 

 

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักชลประทานที่ 15
กรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

1. คำรับรองระหว่าง 
    นายวีระ วงศ์แสงนาค                  รองอธิบดีกรมชลประทาน                   ผู้รับคำรับรอง
                                                              และ
    นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์        ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15          ผู้ทำคำรับรอง

2. ข้าพเจ้า นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15 ขอให้การยืนยันแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ ของสำนักชลประทานที่ 15 ให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของกรมชลประทาน มาตามแนบท้ายนี้

3. คำรับรองนี้ใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 โดยจะนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองนี้ ไปเชื่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี

4. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้

5. ข้าพเจ้า นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15 ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 4 แล้ว ขอให้คำรับรองกับรองอธิบดีกรมชลประทาน ว่าจะมุ่งมั้นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือมีคุณภาพที่ดีในการบริหารจัดการภาครัฐ ตามที่ได้ให้คำรับรองไว้

6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

 

                  นายวีระ วงศ์แสงนาค                         นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์
                รองอธิบดีกรมชลประทาน                 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15
             วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552                 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

 

ดาวน์โหลดไฟล์คำรับรองพร้อมเอกสารประกอบ >คลิก<

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้7
เมื่อวานนี้10
สัปดาห์นี้53
เดือนนี้126
สถิติการเยี่ยมชมทั้งหมด19025

แผนงาน/งบประมาณ

สารสนเทศกรมชลประทาน

เว็บลิงค์กรมชลประทาน

-เว็บลิ้งกรมชลประทาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์ © 2011 www.pncenter.com สงวนลิขสิทธิ์ 
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ (66)075416127 โทรสาร (66)075416128
นายสัญญา ทองธุกิจ 081-6934687